zákon č. 17. z 13. decembra 2006 o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov.

 

Čl. I§ 1(1) Tento zákon ustanovuje postupy a intervaly pravidelnejkontroly kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačnýchsystémov a odbornú spôsobilosť na výkonpravidelnej kontroly kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačnýchsystémov v nevýrobných budovách, ktoréspotrebúvajú energiu (ďalej len „nevýrobné budovy“).(2) Tento zákon sa vzťahuje naa) kotly s menovitým výkonom od 20 kW vrátane v nevýrobnýchbudovách, ktoré spaľujú tuhé a tekuté fosílnepalivá, biomasu a bioplyn a sú určené na vykurovaniepriestorov a prípravu teplej úžitkovej vody,b) vykurovacie sústavy v nevýrobných budovách, ktorýchsúčasťou je kotol podľa písmena a) starší ako15 rokov,c) klimatizačné systémy1) v nevýrobných budováchs menovitým výkonom od 12 kW vrátane.(3) Tento zákon sa nevzťahuje naa) kotly umiestnené vo výrobných budovách a v nevýrobnýchbudovách, na ktorých sa pravidelne zabezpečujeoverenie hospodárnosti prevádzky sústavytepelných zariadení po odberné miesta,2)b) kotly určené na vykurovanie priestorov a prípravuteplej vody v budovách podľa osobitného predpisu.3)§ 2Na účely tohto zákona sa rozumiea) nevýrobnou budovou budova, ktorá sa používa nainú ako výrobnú činnosť,b) kotlom teplovodný kotol, horúcovodný kotol, parnýkotol, ohrievač vzduchu vrátane jeho súčastí, najmäpripojeného systému spaľovania,c) menovitým výkonom kotla najvyšší nepretržitý tepelnývýkon vyjadrený v kW, ktorý možno dosiahnuťpočas ustálenej prevádzky kotla,d) vykurovacou sústavou časť vykurovacieho systému,ktorý tvorí najmä kotol, potrubný rozvod a vykurovacietelesá, určená iba na vykurovanie, ktoráprostredníctvom vykurovacích telies alebo inýchspotrebičov tepla zabezpečuje v jednotlivých miestnostiachpredpísaný teplotný stav vnútorného prostredia,e) menovitým výkonom klimatizačného systému najvyššínepretržitý chladiaci výkon vyjadrený v kW,ktorý možno dosiahnuť počas ustálenej prevádzkyklimatizačného systému,f) oprávnenou osobou právnická osoba alebo fyzickáosoba – podnikateľ, ktorá má osvedčenie na výkonpravidelnej kontroly zariadení uvedených v § 1ods. 2 (ďalej len „zariadenie“).§ 3(1) Pravidelnú kontrolu zariadení zabezpečuje vlastníkbudovy, v ktorej je zariadenie umiestnené.4)(2) Vlastník budovy objedná kontrolu zariadeniau oprávnenej osoby.(3) Vlastník budovy je povinnýa) uchovávať správu z kontroly tri roky po vykonanínasledujúcej pravidelnej kontroly,b) pri predaji budovy odovzdať správu z poslednej kontrolynovému vlastníkovi,c) pri prenájme budovy alebo zariadenia odovzdaťosvedčenú kópiu správy z poslednej kontroly nájomcovi.(4) Vlastník budovymôže povinnosti podľa odsekov 1až 3 previesť zmluvou na správcu budovy alebo správcuzariadenia.§ 4(1) Intervaly pravidelnej kontroly kotlov v závislostiod menovitého výkonu, druhu spaľovaného paliva a kategóriebudovy5) sú uvedené v prílohe č. 1.(2) Ak je predmetom pravidelnej kontroly kotlov kotolstarší ako 15 rokov, vykoná sa spolu s pravidelnoukontrolou kotla aj individuálna špeciálna kontrola vykurovacejsústavy podľa všeobecne záväzného právnehopredpisu vydaného podľa § 6 ods. 7.Strana 50 Zbierka zákonov č. 17/2007 Čiastka 111) § 4 ods. 6 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.2) § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.3) § 2 ods. 2 zákona č. 555/2005 Z. z.4) § 8 ods. 2 písm. a) zákona č. 555/2005 Z. z.5) § 3 ods. 5 zákona č. 555/2005 Z. z.§ 5(1) Intervaly pravidelnej kontroly klimatizačnýchsystémov v závislosti od menovitého výkonu klimatizačnéhosystému sú uvedené v prílohe č. 2.(2) Kontrola klimatizačných systémov sa vykonápodľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydanéhopodľa § 6 ods. 7.§ 6(1) Pred vykonaním kontroly musí byť zariadenieprevádzkyschopné a spĺňať podmienky bezpečnostia ochrany zdravia pri práci.6)(2) Požiadavky na prípravu zariadenia na vykonaniekontroly oprávnená osoba písomne oznámi vlastníkovibudovy alebo správcovi budovy najmenej desať pracovnýchdní pred termínom vykonania kontroly.(3) Oprávnená osoba nesmie vykonávať pravidelnúkontrolu zariadení v budovách, ktoré vlastní alebospravuje, a v budovách, ktoré vlastní alebo spravuje zamestnávateľoprávnenej osoby. Pravidelnú kontroluenergetických zariadení slúžiacich na zabezpečeniebezpečnosti štátu vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky a pravidelnú kontrolu vybraných zariadenív pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskejrepubliky vykonáva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.(4) Z kontroly vyhotoví oprávnená osoba správu, ktoráobsahujea) identifikačné údaje výrobcu zariadenia,b) typ zariadenia a rok jeho výroby,c) menovitý výkon zariadenia pre každý druh používanejenergie,d) druh a charakteristiku používanej energie,e) postup výkonu kontroly,f) použité výpočty,g) výsledky kontroly s návrhom odporúčaní,h) identifikačné údaje a podpis oprávnenej osoby.(5) Správa z kontroly sa vyhotovuje v štyroch rovnopisocha v elektronickej forme. Dva rovnopisy správyzašle oprávnená osoba vlastníkovi budovy alebo správcovibudovy do 30 dní od vykonania kontroly. Jedenrovnopis a elektronickú formu správy zašle oprávnenáosoba najneskôr do 30 dní po ukončení kalendárnehoroka príspevkovej organizácii Ministerstva hospodárstvaSlovenskej republiky, ktorá podľa zriaďovacej listinyzískava, spracúva a umiestňuje informácie o hospodárenís energiou a racionálnom využívaní zdrojovenergie a vydáva osvedčenia na výkon pravidelnej kontrolyzariadení (ďalej len „príspevková organizácia“).Príspevková organizácia rovnopis správy uchováva podobu desiatich rokov.(6) Príspevková organizácia vypracuje zo správ z kontrolyodovzdaných oprávnenými osobami ročnú hodnotiacusprávu a zašle ju do 30. apríla nasledujúcehokalendárneho roka Ministerstvu hospodárstva Slovenskejrepubliky (ďalej len „ministerstvo“).(7) Postup pri pravidelnej kontrole kotlov a pri individuálnejšpeciálnej kontrole vykurovacej sústavy, ktorejobsahom je aj posúdenie účinnosti kotla a jeho výkonuvzhľadom na potrebu tepla budovy a vypracovanieopatrení o nahradení kotla, iných úpravách vykurovacejsústavy a alternatívne riešenia a postup pri pravidelnejkontrole klimatizačných systémov, ktorejobsahom je aj posúdenie účinnosti a výkonu klimatizačnéhosystému vzhľadom na potrebu chladu budovya vypracovanie opatrení o nahradení klimatizačnéhosystému, úpravách klimatizačného systému a alternatívneriešenia, ustanoví všeobecne záväzný právnypredpis, ktorý vydá ministerstvo.§ 7(1) Činnosť oprávnenej osoby v oblasti pravidelnejkontroly kotlov a vykurovacích sústav a pravidelnejkontroly klimatizačných systémov je živnosťou podľaosobitného predpisu;7) osobitnou podmienkou jej prevádzkovaniaje osvedčenie.(2) Osvedčenie vydá príspevková organizácia právnickejosobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi na základežiadosti najneskôr do 30 dní po doručení žiadostia dokladov podľa odseku 4. V žiadosti žiadateľ o osvedčenieuvedie odborne spôsobilú osobu. Odborne spôsobilouosobou môže byť fyzická osoba – podnikateľ,zamestnanec fyzickej osoby – podnikateľa alebo zamestnanecprávnickej osoby.(3) Osvedčenie sa vydáva na kontrolua) kotlov a vykurovacích sústav,b) klimatizačných systémov,c) kotlov a vykurovacích sústav a kontrolu klimatizačnýchsystémov.(4) K žiadosti o osvedčenie žiadateľ priloží doklado ukončení stredoškolského alebo vysokoškolskéhovzdelania technického smeru alebo prírodovednéhosmeru so zameraním na matematiku, fyziku alebo chémiuodborne spôsobilej osoby a jej platný doklad o vykonanískúšky odbornej spôsobilosti alebo doklad preukazujúcikvalifikáciu na výkon kontroly zariadenívydaný v iných členských štátoch Európskeho spoločenstva,uznaný podľa osobitného predpisu8).(5) Príspevková organizácia vedie zoznam oprávnenýchosôb, ktorý obsahujea) obchodnémeno alebo názov a sídlo,miesto podnikaniaalebo adresu trvalého pobytu a pri fyzickej osobemeno a priezvisko ab) rozsah osvedčenia podľa odseku 3.(6) Príspevková organizácia vedie zoznam odbornespôsobilých osôb, ktorý obsahuje tieto údaje:a) meno a priezvisko,b) dátum narodenia,c) bydlisko,Čiastka 11 Zbierka zákonov č. 17/2007 Strana 516) Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.7) Príloha č. 2 položka č. 63 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 17/2007 Z. z.8) Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.d) zamestnávateľ, ak je odborne spôsobilá osoba zamestnancom,e) vzdelanie,f) dátum absolvovania skúšky odbornej spôsobilosti.§ 8(1) Skúšky odbornej spôsobilosti uchádzačov vykonávapríspevková organizácia najmenej raz za kalendárnyrok.(2) Príspevková organizácia vydá doklad o vykonanískúšky odbornej spôsobilosti najneskôr do 15 dní poúspešnom absolvovaní skúšky odbornej spôsobilosti.Platnosť dokladu o vykonaní skúšky odbornej spôsobilostije päť rokov.(3) Skúška odbornej spôsobilosti pozostáva z praktickejčasti a z teoretickej časti. Podrobnosti o rozsahuskúšky, priebehu skúšky a činnosti skúšobnej komisieustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorývydá ministerstvo.§ 9(1) Vlastník budovy, ktorým je fyzická osoba, sa dopustípriestupku, aka) nezabezpečí pravidelnú kontrolu zariadení, hoci jena to podľa tohto zákona povinný,b) neuchová správu z kontroly tri roky po vykonaní nasledujúcejpravidelnej kontroly,c) neodovzdá pri predaji budovy správu z poslednejkontroly novému vlastníkovi,d) neodovzdá pri prenájme budovy alebo zariadeniaosvedčenú kópiu správy z poslednej kontroly nájomcovi.(2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutudo 10 000 Sk.(3) Na priestupky a ich prejednávanie podľa tohto zákonasa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.9)§ 10(1) Vlastník budovy, ktorým je fyzická osoba – podnikateľalebo právnická osoba, sa dopustí správneho deliktu,aka) nezabezpečí pravidelnú kontrolu zariadení, hoci jena to podľa tohto zákona povinný,b) neuchová správu z kontroly tri roky po vykonaní nasledujúcejpravidelnej kontroly,c) neodovzdá pri predaji budovy správu z poslednejkontroly novému vlastníkovi,d) neodovzdá pri prenájme budovy alebo zariadeniaosvedčenú kópiu správy z poslednej kontroly nájomcovi.(2) Za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) možnouložiť pokutu do 50 000 Sk a za správny delikt podľaodseku 1 písm. b) až d) do 20 000 Sk.§ 11(1) Priestupky a správne delikty podľa § 9 a 10 prejednáobec, v ktorej územnom obvode sa budova nachádza.Ak je obec vlastníkom budovy alebo správcombudovy vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja aleboobce podľa osobitného predpisu,10) ktorej sa správnydelikt týka, prejedná ho Štátna energetická inšpekcia.11)(2) Pri ukladaní pokuty podľa § 10 orgán oprávnenýna uloženie pokuty prihliada na závažnosť protiprávnehokonania, na rozsah následkov, na prípadné opakovanéporušenie povinností alebo na porušenie viacerýchpovinností.(3) Pokutu podľa § 10 možno uložiť do dvoch rokovodo dňa, keď sa o spáchaní správneho deliktu orgánoprávnený na uloženie pokuty dozvedel, najneskôrvšak do štyroch rokov odo dňa, keď bol správny deliktspáchaný.(4) Pokuta uložená podľa § 10 je splatná do 15 dní odnadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorýmbola uložená.(5) Výnosy z pokút uložených obcou sú príjmomobce. Výnosy z pokút uložených Štátnou energetickouinšpekciou sú príjmom štátneho rozpočtu.(6) Ustanovenia § 9 až 11 platia obdobne aj pre správcubudovy, na ktorého vlastník budovy zmluvou previedolpovinnosti podľa § 3 ods. 4.§ 12Na konanie vo veciach upravených týmto zákonom savzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,12) aktento zákon neustanovuje inak.§ 13Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskychspoločenstiev a Európskej únie uvedené v príloheč. 3. Čl. IIZákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní(živnostenský zákon) v znení zákona Slovenskej národnejrady č. 231/1992 Zb., zákona Slovenskej národnejrady č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskejrepubliky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej radySlovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnejrady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákonaNárodnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskejrepubliky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnejrady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákonaStrana 52 Zbierka zákonov č. 17/2007 Čiastka 119) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.10) Napr. zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.11) Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.12) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z.,zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákonač. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákonač. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákonač. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákonač. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákonač. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákonač. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákonač. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákonač. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákonač. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákonač. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákonač. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákonač. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákonač. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákonač. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákonač. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákonač. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákonač. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákonač. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákonač. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákonač. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákonač. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákonač. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákonač. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákonač. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákonač. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákonač. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákonač. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákonač. 124/2006 Z. z. a zákona č. 126/2006 Z. z. sa dopĺňatakto:V prílohe č. 2 VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v skupine 214– Ostatné na konci dopĺňa živnosť por. č. 63, ktoráv sĺpci Živnosť znie: „Kontrola kotlov a vykurovacíchsústav, kontrola klimatizačných systémov“, v stĺpciPreukaz spôsobilosti znie: „osvedčenie“, v stĺpci Poznámkaznie: „§ 7 ods. 3 zákona č. 17/2007 Z. z. o pravidelnejkontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačnýchsystémov a o zmene a doplnení niektorýchzákonov“. Čl. IIIZákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnostibudov a o zmene a doplnení niektorých zákonov samení takto:1. V § 8 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmenáb) až d) sa označujú ako písmená a) až c).2. V § 11 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa šiesty bod. Čl. IVTento zákon nadobúda účinnosť 15. januára 2007okrem § 3 až 5 a § 6 ods. 1 až 6, ktoré nadobudnú účinnosť1. januára 2008.Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.Čiastka 11 Zbierka zákonov č. 17/2007 Strana 53 Príloha č. 1k zákonu č. 17/2007 Z. z.INTERVAL PRAVIDELNEJ KONTROLY KOTLOV V ZÁVISLOSTI OD MENOVITÉHOVÝKONU KOTLA, DRUHU SPAĽOVANÉHO PALIVA A KATEGÓRIE BUDOVYStrana 54 Zbierka zákonov č. 17/2007 Čiastka 11Menovitý výkonkotla[kW]PalivoInterval pravidelnej kontroly[rok]rodinné domya bytové domyIné budovyod 20 vrátane do 30 fosílne tuhéa tekuté palivookrem zemnéhoplynu10 7zemný plyn 15 12biomasa, bioplyn 15 15od 30 vrátane do 100 fosílne tuhéa tekuté palivookrem zemnéhoplynu4 4zemný plyn 6 6biomasa, bioplyn 10 10od 100 vrátane fosílne tuhéa tekuté palivookrem zemnéhoplynu2 2zemný plyn 3 3biomasa, bioplyn 6 6 Príloha č. 2k zákonu č. 17/2007 Z. z.INTERVAL PRAVIDELNEJ KONTROLY KLIMATIZAČNÝCH SYSTÉMOVV ZÁVISLOSTI OD MENOVITÉHO VÝKONU KLIMATIZAČNÉHO SYSTÉMUČiastka 11 Zbierka zákonov č. 17/2007 Strana 55Menovitý výkonklimatizačného systému[kW]Interval pravidelnej kontroly[rok]od 12 vrátane do 50 8od 50 vrátane do 250 6od 250 vrátane do 1 000 4od 1 000 vrátane 2 Príloha č. 3k zákonu č. 17/2007 Z. z.ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOVEURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIESmernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/91/ES zo 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov(Ú. v. ES L 1, 4. 1. 2003).Strana 56 Zbierka zákonov č. 17/2007 Čiastka 11